Allmänna Villkor


Obligatorisk juridisk information i enlighet med artikel 246a § 1 i EGBGB (civilrättsliga lagen i Tyskland) hittar du i följande paragrafer:

  • Ångerrätt samt standardångerblankett: § 4
  • Lagligt ansvar för brister och fel: § 13 and § 14
  • Betalningsvillkor: § 11
  • Leveransvillkor: § 7

§ 1 Giltighetsområde och affärsändamål

The Platform Group AG (härefter ”fashionette” eller ”leverantören”) erbjuder diverse designerartiklar (bl.a. handväskor och accessoarer) till försäljning.

Dessa allmänna affärsvillkor gäller för alla våra leveranser och tjänster (härefter: ”leveranser”) till våra kunder. De gäller uteslutande; kunders motstridiga villkor eller villkor som avviker från våra allmänna affärsvillkor eller från lagbestämmelser accepterar vi inte, såvida det inte finns en skriftlig överenskommelse som visar att vi uttryckligen är ense om detta.

§ 2 Användarvillkor

Vi är inte skyldiga att godta någon registrering eller någon beställning från en registrerad kund. Vi är inte heller skyldiga att hålla vårt erbjudande permanent tillgängligt. Detta gäller inte för beställningar som redan har bekräftats.

Vi erbjuder inte minderåriga personer eller personer med en begränsad eller bristande rättslig handlingsförmåga någon registrering. Dessutom är det bara möjligt att fysiska personer kan registrera sig. Om de uppgifter som begärdes vid registreringen har ändrats, är du skyldig att meddela detta omedelbart vid nästa användning av respektive domän.

Om du lämnar ofullständiga eller falska uppgifter när du registrerar dig eller om du låter bli att meddela ändringar, kan vi med omedelbar verkan utesluta dig från att använda våra domäner. Du måste behandla dina personliga inloggningsuppgifter konfidentiellt och de får inte bli åtkomliga av någon obehörig tredje part. Före varje beställning gör vi en kreditkontroll för att tillvarata våra intressen.

§ 3 Ingående av avtal

Varorna som presenteras på våra domäner framställer inte något erbjudande som är bindande för leverantören, så att denne måste ingå ett avtal. Våra erbjudanden är icke-bindande och rätten till ändringar förbehålles. Ett avtal ingås genom att du gör en beställning och att vi godkänner den. En bindande beställning på de varor som finns i varukorgen görs genom att den ifyllda online-ordersedeln överförs elektroniskt i webbutiken. När du har lagt in dina personuppgifter och har valt leverans- och betalningssätt, överför du online-ordersedeln genom att klicka på knappen ”KÖP NU”.

Vi bekräftar att vi har mottagit beställningen genom att skicka ett bekräftelsemejl. Denna orderbekräftelse innebär inte att vi accepterar avtalet. Den skickas bara för att informera kunden om att vi har mottagit beställningen. Köpeavtalet gäller först efter vår separata bekräftelse, dock senast i och med att den beställda varan levereras. När avtalet accepteras får konsumenten hela avtalstexten samt lagstadgad information om avtalet. Du är bunden till din beställning i två veckor, oavsett ångerrätten som du som konsument har när du gör en beställning. Vi är inte skyldiga att acceptera onlinebeställningar. Beslutet om detta är enligt vårt eget gottfinnande. Försäljning av varor sker principiellt endast i normala hushållsmängder.

§ 4 Upplysning om ångerrätt

Villkor för ångerrätt

Ångerrätt

Du har rätt att frånträda detta avtal inom fjorton dagar utan att ange något skäl.

Ångerfristen löper ut fjorton dagar efter den dag då du eller någon tredje part som du anger och som inte är transportföretaget har tagit emot den sista varan.

Vill du utöva ångerrätten måste du informera oss

fashionette AG
Im Lekkerland 2, Unit 6
46147 Oberhausen
Tyskland

E-Mail: service@fashionette.se
Tel: 085 2503 898

genom att skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet (t.ex. i ett brev avsänt per post eller mejl). Du kan använda den bifogade standardångerblanketten, men det är inget krav.

För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du skickar in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen har gått ut.

Verkan av utövad ångerrätt

Om du frånträder detta avtal kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig, inklusive leveranskostnader (men då räknas inte extra leveranskostnader med som är en följd av att du valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleveransen som vi erbjuder). Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast fjorton dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt vid den ursprungliga transaktionen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något.

Vi får lov att vänta med återbetalningen tills vi har fått tillbaka varan från dig eller tills du har skickat in ett bevis på att du har returnerat varan, beroende på vilket som inträffar först.

Du ska återsända eller överlämna varan till oss utan onödigt dröjsmål. I vilket fall som helst ska detta ske senast inom fjorton dagar efter den dag då du meddelat oss ditt beslut att frånträda avtalet. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om du skickar tillbaka varorna innan denna fjortondagarsperiod löpt ut.

Vi står för returfrakten när du returnerar varor.

Du är endast ansvarig för varornas minskade värde till följd av annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion.

Standardångerblankett

(Om du vill ångra avtalet ska denna blankett fyllas i och återsändas.)

Till

fashionette AG
Im Lekkerland 2, Unit 6
46147 Oberhausen
Tyskland

E-Mail: service@fashionette.se
Tel: 085 2503 898

-Jag/vi () meddelar härmed att jag/vi () frånträder mitt/vårt () köpeavtal avseende följande varor() / tjänster() -Beställdes (datum) ()/Mottogs (datum) (*) -Konsumentens/konsumenternas namn -Konsumentens/konsumenternas adress -Konsumentens/konsumenternas underskrift (gäller endast pappersblankett) -Datum

(*) Stryk det som inte gäller.

§ 5 Information about the online order process

Det språk som är tillgängligt för att sluta avtalet är tyska. Vi sparar inte avtalstexten på beställningar som görs online. Du kan t.ex. säkra denna text med din webbläsares utskriftsfunktion, genom screenshot eller så kan du omvandla avtalstexten till pdf-format. Registrerings- och beställningsdata (artiklar, mängder, priser, betalningssätt, fakturerings- och leveransadress, beställningstidpunkt) sparas på ditt personliga kundkonto ”Mitt konto”.

Du har när som helst tillgång till ditt kundkonto via dina inloggningsuppgifter och på så sätt har du möjlighet att skriva ut dina beställningar med alla de uppgifter som du har lagt in. Beträffande hanteringen av alla kunddata hänvisar vi till den separata sekretesspolicyn.

§ 6 Frivillig returrätt

Förutom den lagstadgade ångerrätten erbjuder vi dig en frivillig returrätt på totalt 30 dagar efter det att du har fått varan. Tack vare denna returrätt kan du även frånträda avtalet efter det att ångerfristen på 14 dagar har löpt ut (se villkoren för ångerrätt ovan) genom att du returnerar varorna till adressen som står under § 4 inom 30 dagar efter det att du har fått dem. Ångerfristen har iakttagits om du skickar tillbaka varorna i rätt tid. Den frivilliga returrätten gäller dock bara om varorna är kompletta, hela, oskadade och i originalskick. Det är tillåtet att kontrollera varorna i samma utsträckning som det är möjligt och brukligt i en butik, t.ex. genom att prova dem kort. Varorna inklusive deras dust-bag ska skickas tillbaka i originalförpackningen.

Om du ska returnera varor ber vi dig att använda förpackningen för försändelser fram och tillbaka, som fashionette ställer till förfogande. Kvittot på returförsändelsen ska sparas. Observera att du av säkerhetsskäl inte kan skicka din retur till oss via paketautomater.

För förlust av dust-bags debiteras en fast avgift på 20,00 Euro. Kunden har möjlighet att bevisa att ingen skada har uppstått eller att skadan är betydligt lägre. När du utnyttjar den frivilliga returrätten sker återbetalningen till samma konto respektive kreditkort som du använde när du betalade. Din lagstadgade ångerrätt (se § 4) gäller parallellt med vår kompletterande frivilliga och avtalsenliga returrätt och påverkar eller inskränker inte denna på något sätt. Fram tills att fristen för den lagstadgade ångerrätten löper ut gäller uteslutande de aktuella lagstadgade bestämmelserna. Den frivilligt beviljade och avtalsenliga returrätten begränsar inte heller din lagstadgade rätt till garanti.

§ 7 Leveransfullbordan; leverantider; riskfördelning

Varorna leveras av fashionette eller av en fraktpartner som har fått uppdraget av oss. Maximal leveranstid efter det att avtalsbekräftelsen mottagits är 7 vardagar. Om det är så att vi har tagit in varor från en leverantör (ingående av ett kongruent täckningsavtal) och vår leverantör lämnar oss i sticket, kan vi häva avtalet så länge vi inte är ansvariga för ett fullgörelsehinder som detta kan leda till.

Du kan bara häva ett avtal på grund av leveransfördröjning, utan att det påverkar tillämpningen av andra lagliga villkor, om det är vi som är ansvariga för detta dröjsmål. I händelse av force majeure och andra oförutsedda, extraordinära och ofrivilliga händelser - som t.ex. svårigheter att skaffa material eller ett driftavbrott som inte bara är tillfälligt, strejk, lockout, brist på transport, myndigheters ingripande, svårigheter med energiförsörjningen osv., även om detta inträffar hos underleverantörer - blir leveranstiden förlängd i rimlig omfattning, om vi genom dessa händelser hindras från att uppfylla vår skyldighet i tid. Om det blir omöjligt eller orimligt att leverera på grund av de omständigheter som nämnts, kan vi häva avtalet. Denna rätt har du också om det inte är rimligt att begära att du ska hålla fast vid avtalet. Vi kommer dock inte att åberopa detta om vi inte omedelbart blivit underättade.

Vi har rätt att leverera i delleveranser, såvitt det är rimligt för dig. Sådana delleveranser kan vi fakturera separat; leveranskostnaden för alla delleveranser får inte överstiga den leveranskostnad som har avtalats. Din rätt att häva hela avtalet om du inte är intresserad av redan levererade delleveranser består om vi oskäligen och uppsåtligen inte utför restleveranser i tid.

Risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig försämring av varorna övergår på dig i och med överlämningen av varorna. Även om du inte tar emot leveransen, så är bestämmelserna de samma som om den överlämnats till dig. Om du inte tar emot leveransen har vi rätt att kräva ersättning för skadan som har uppstått, såvida du är ansvarig för att du inte har tagit emot leveransen av varorna. Om du har rätt till skadestånd, förutom ersättning för försenad leverans, är skadeståndsbeloppet begränsat till 0,5 % av det avtalade nettopriset för varje hel veckas leveransförsening, dock totalt 5 % av detta nettopris. Dessa begränsningar gäller inte om skälet till att du inte har mottagit leveransen är baserad på uppsåt eller grov oaktsamhet.

§ 8 Äganderättsförbehåll

Fram tills dess att hela köpeskillingen har betalats förblir varorna fodringsägarens egendom. Förhalat, beroende på fullständig betalning av köpeskillingen, övergår äganderätten till varorna automatiskt på kunden. Fram tills dess har denne en tilldelad rättighet till överföring av äganderätten.

Innan överföringen av äganderätten sker är en pantsättning, säkerhetsöverlåtelse, omformning eller något annat som äventyrar förbehållen egendom inte tillåtet utan medgivande av ägaren. Om en artikel blir pantsatt eller konfiskerad måste kunden omedelbart meddela detta skriftligt. Dessutom är kunden skyldig att upplysa tredje part om att artikeln i fråga är fashionettes respektive fodringsägarens egendom.

§ 9 Inlösning av kampanjkoder

Vi delar frivilligt ut kampanjkoder inom ramen av reklamkampanjer och dessa koder kan inte köpas. Det går inte att kombinera flera kampanjkoder med varandra. När det gäller kampanjkoder är det endast villkoren som står vid koden som gäller (kodens värde, kampanjens omfattning, giltighetstid, överförbarhet etc.). Enstaka märken kan vara uteslutna från kampanjen och koden. För att kunna lösa in kampanjkoden måste varuvärdet lägst motsvara kampanjkodens värde. Kampanjkoder kan endast lösas in innan en beställning skickas. En senare avräkning, kreditering, kontant utbetalning, utbetalning av restvärde eller ränta är inte möjlig. Räcker tillgodohavandet genom kampanjkoden inte för din beställning, kan differensen jämnas ut med de betalningsmöjligheter som vi erbjuder (läs om detta i § 11.)

Om de beställda varorna returneras helt eller delvis återbetalas inte kampanjkodens värde, såvida ingen motprestation erhållits.

fashionette förbehåller sig rätten att utesluta enskilda individer från kampanjrabatter.

§ 10 Priser och leveranskostnader

Det är priserna som anges i erbjudandet vid beställningstillfället som gäller. Om inget annat anges i prisöverenskommelsen är våra priser ”fritt fabrik”, exklusive leveranskostnader. Leveranskostnader visas separat. Vi erbjuder fri leverans till de nämnda länderna. Det är endast möjligt att returnera kostnadsfritt om returadresslappen som medföljer i paketet används. Våra priser inkluderar momsen som gäller vid faktureringstidpunkten. Leveranskostnaderna förfaller till betalning samtidigt med köpeskillingen.

§ 11 Betalningsmetoder och -villkor

Principiellt erbjuder vi dig att betala hela köpet direkt eller att delbetala det. Följande betalningsmetoder är tillgängliga: kreditkortbetalning, direktöverföring och PayPal. Kreditkortbetalningar sker via vår betalningsleverantör PAYMILL GmbH (mer information på www.paymill.de) och Unzer Luxemburg S.A. société anonyme (mer information på www.unzer.com). Betalningar via PayPal utförs av PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (mer information om PayPal på www.paypal.com). Betalningsmetoden direktöverföring hanteras av SOFORT AG (mer information om SOFORT AG på www.sofortueberweisung.de).

Vi har när som helst rätt att överlåta kravet på betalning av köpeskillingen till en finansieringspartner. Om din beställning hanteras av en finansieringspartner står detta separat på fakturan som finns med i paketet.

Beroende på vilket betalningssätt du har valt godkänner du att fashionette eller en av våra betalningspartner får lov att debitera de fakturabelopp som har förfallit till betalning från ditt bankkonto (SEPA) respektive beviljar du att de har rätt att dra de belopp som har förfallit till betalning från det kreditkort som du har sparat. I den mån betalningen eller delbetalningen av köpeskillingen sker via direktdebitering eller kreditkortsbetalning, är det en förutsättning för köpet att vi får tillåtelse att debitera beloppet direkt respektive att vi får rätten att dra beloppet.

Du har bara avräknings- och retentionsrättigheter om dina motkrav är lagligt fastställda, ostridiga eller godkända av oss. För övrigt har du också en retentionsrättighet såvida ditt motkrav är baserat på samma avtalsförhållande och står i rimlig proportion till vårt krav.

§ 12 Datautbyte med kreditupplysningsbyråer

Fashionette har rätt att översända personliga avtalsdata och information om avtal som inte fullgjorts enligt avtalsvillkoren (t.ex. uppsägning på grund av utebliven betalning) till CRIF GmbH, Leopoldstraße 244, DE-80807 München och Kount Inc., 917 Lusk Street, Suite 300, Boise ID 83706 USA. Fashionette har rätt att göra detta för att skydda sig mot betalningsbortfall och mot risken att tjänsterna tas i anspråk av en obefogad tredje part. Hos ovan nämnda företag kan fashionette inhämta motsvarande information om betalningsbeteende och kreditvärdighet som är baserad på matematisk-statistiska metoder genom att adressdata också kan användas. Om CRIF eller Kount skulle erhålla sådana data från andra kundrelationer medan kundrelationen ännu består får fashionette information om detta. Respektive dataöverföring sker endast såvitt det finns behov av att tillvarata fashionettes legitima intressen och den sker bara om den inte påverkar kundens skyddsvärda intressen. Fashionette är en av CRIF eller Kounts avtalspartner.

§ 13 Utebliven betalning

Vid utebliven betalning debiteras dröjsmålsränta enligt gällande lag och dessutom förbehåller vi oss att göra ytterligare kostnader gällande, i synnerhet kostnader för administrations- och bankavgifter samt kostnader för rättsliga förfaranden. Om en överenskommelse om delbetalning finns, förfaller hela den återstående skulden till betalning om kunden helt eller delvis skjuter upp minst två delbetalningar i följd. För att tillvarata våra berättigade intressen (artikel 6 punkt 1 bokstav f i GDPR) av att erhålla betalning för utestående fordringar vidarebefordrar vi i enstaka fall personuppgifter till inkassoföretag.

§ 14 Brister och fel

Lagstadgad garanti gäller, med förbehåll för avvikande bestämmelser i § 13 och § 14 i dessa allmänna affärsvillkor. Om det finns något fel på varorna vid tidpunkten då risken övergår på dig kommer vi att åtgärda detta och vi väljer då om vi ska reparera varan eller om den ska bytas ut. Åtgärdandet sker på orten där fashionette har sitt säte. Fashionette är inte skyldig att ersätta transportkostnader som har uppkommit för att åtgärda felet, om utgifterna höjs på grund av att varorna efteråt fraktas till ett annat ställe än mottagningsorten. Om vi inte lyckas åtgärda felet har du rätt till värdeminskning eller till att häva avtalet enligt de lagstadgade villkoren och du kan själv välja vilket du vill göra. Nedan följer § 14 som gäller för skadeståndsanspråk på grund av brister. Ytterligare krav från kunden är uteslutna.

Reparationen eller utbytet kommer att utföras av fashionette som en gest av goodwill utan att någon laglig skyldighet godtas. Ett erkännande som har till följd att garantifristen börjar om igen förekommer bara om fashionette uttryckligen har nämnt detta för kunden. Med undantag av ett uttryckligt nämnt erkännande påbörjas inte någon ny frist i och med reparationen eller utbytet. En avvikelse från de lagstadgade garantirättigheterna är inte kopplat till detta. Fashionette lämnar inte någon garanti på eventuella överenskommelser om varornas beskaffenhet eller annan beskaffenhetsrisk i lagens mening. Det finns inget garantianspråk för skador som uppstått efter det att risken har övergått på dig, till följd av felaktig eller försumlig behandling, överdriven eller olämplig användning eller normalt slitage av varorna, förutsatt att de inte har orsakats av fashionette. Om din begäran att åtgärda felet visar sig vara ogrundad efter det att vi har kontrollerat varorna, så kan fashionette, utan att det påverkar andra rättigheter, kräva ersättning för eventuella kostnader så som frakten för varorna som skickades till fashionette och för returkostnaden av varorna till dig samt kostnader för kontrollen av varorna, både om du har insett att din begäran att åtgärda felet är ogrundad eller om du av försumlighet inte har insett det.

§ 15 Ansvar

Vi är inte ansvariga för skadestånd och ersättning av kostnader, oavsett rättslig grund, och särskilt inte för skador på grund av brister, andra överträdelser eller delikter. Detta inkluderar inte skador till följd av skada på liv, lem eller hälsa som vi är ansvariga för. Det inkluderar inte heller andra skador som grundar sig på avsiktlig eller grovt vårdslös pliktförsummelse från vår sida eller på en av våra garantier. Inkluderade är inte heller skador som vi ansvarar för enligt produktansvarslagen eller som beror på en väsentlig pliktförsummelse som vi är skyldiga till. Väsentliga avtalsförpliktelser är i synnerhet de som gör det möjligt att avtalet utförs korrekt. Kunden kan då regelbundet lita på att de iakttas och att de även kommer att iakttas framöver. Vårt ansvar för avtalsbrott är dock begränsat till förutsebara, vanligtvis förekommande skador, såvida vi inte är ansvariga på grund av avsikt eller grov oaktsamhet, skada på liv, lem eller hälsa eller enligt lagen om produktansvar.

Datakommunikationen via internet kan med den nuvarande tekniken inte alltid garanteras vara felfri och/eller tillgänglig. Fashionette är därför varken ansvarig för en konstant och oavbruten tillgänglighet i webbutiken eller för tekniska eller elektroniska fel under en orderprocess, eftersom fashionette inte har något inflytande på detta. Om länkar till andra webbplatser eller källor skapas, är fashionette inte ansvarig för tillgängligheten på sådana externa webbplatser eller källor. Fashionette stöder inte något innehåll som är tillgängligt på sådana webbplatser eller källor och utesluter allt ansvar och garanti för dessa, såvida det i enskilda fall inte finns någon positiv kännedom om innehållets olaglighet. Om ett av våra juridiska ombud eller en av våra agenter försummar sin plikt, anses deras pliktförsummelse som om den hade varit vår. Såvitt vårt ansvar enligt § 14.1 och § 14.2 är uteslutet eller begränsat, gäller detta även för våra juridiska ombud och agenters personliga ansvar. En ändring av bevisbördan är inte förknippad med ovanstående regler.

§ 16 Tvistlösning

Europeiska kommissionen ställer en plattform för tvistlösning online (ODR) till förfogande som du hittar här https://ec.europa.eu/consumers/odr. Vi är villiga att delta i ett utomprocessuellt förlikningsförfarande inför ett tvistlösningsorgan för konsumenter.

§ 17 Avslutande bestämmelser

Avtalet är föremål för tysk lag, med undantag av FN:s konvention om internationell försäljning av varor (FN:s internationella köplag/CISG). När det gäller konsumenter gäller även lagen i konsumentens hemort, förutsatt att det är obligatoriskt att följa konsumentlagstiftningen. Om kunden flyttar sin hemvist eller vanliga vistelseort utomlands efter det att avtalet har ingåtts eller om dennes hemvist inte är känd vid tidpunkten då våra krav ska hävdas i domstol, är vårt affärssäte jurisdiktionsort.

Såvida inget annat anges i avtalet är vårt affärssäte leverans- och betalningsort. Skulle enskilda bestämmelser vara eller bli overksamma, påverkas inte de övriga bestämmelsernas verkan av detta.

03.06.2021